Medlemsvilkår

Avtalebestemmelser for medlemskap i Actic

Generelt

Disse generelle vilkårene utgjør et tillegg til avtalen om medlemskap som er inngått mellom ACTIC Norge AS (”Actic”) og medlemmet (”Medlemskontrakten”). Disse generelle vilkårene skal der det er aktuelt også gjelde for annet engasjement hos Actic, inkludert prøvetrening på et av Actics anlegg. Ved prøvetrening anses du for å være medlem, men kun under prøvetreningsperioden.

Medlemskapet

Medlemskapet i Actic er personlig og kan ikke overdras av medlemmet til en annen person. Medlemskapet kan ikke sies opp før tiden, men gjelder til den avtalte perioden løper ut. Den avtalte perioden er perioden partene er blitt enige om hvor Medlemskontrakten og de generelle vilkårene minst skal gjelde, regnet fra avtalt startdato til og med bindingstidens slutt. Actic tar intet ansvar for skade på og/eller tap av eiendom som tilhører eller er overlatt til medlemmet eller noen som medlemmet er ansvarlig for. Actic er imidlertid ansvarlig for slik skade på og/eller tap av eiendom som tilhører eller er overlatt til medlemmet eller noen som medlemmet er ansvarlig for, dersom det kommer av uaktsomhet på Actics side. Medlemmet er ansvarlig for at hun/han er i passende fysisk form for å ha nytte av trening og behandling. Aldersgrensen for medlemskap i Actic er 16 år. For medlemmer som ikke er fylt 18 år kreves godkjenning fra foreldre. Medlemmet er ansvarlig for å informere Actic ved adresseendring (inkl. endring av e-postadresse). Medlemsavgift skal betales ved innvilgelse av medlemskap. Medlemmer som har valgt Avtalegiro som betalingsmåte, debiteres i forbindelse med den første månedsavgiften.

Tilgjengelighet

Sesongmessige endringer av åpningstider / tiden det holdes åpent gir ikke rett til forlengelse av den gjeldende medlemskontrakten. Bading kan kun skje under badets åpningstider. Åpningstider framgår av oppslag på anlegget.

Trivsel, hygiene og generell atferd

Medlemmene er pålagt å følge reglene for trivsel, hygiene, generell atferd, treningsmetoder og orden som varsles fra tid til annen muntlig eller skriftlig fra Actic-personalet.

Doping og andre grove forsømmelser

Bruk eller salg av preparater som er forbudt i henhold til Antidoping Norge sin dopingliste, eller lignende prestasjonsøkende midler er strengt forbudt på samtlige av Actics treningsanlegg. Actic forbeholder seg rett til å arrangere uanmeldt dopingkontroll. Andre grove forsømmelser deriblant bl.a. trusler, voldelig oppførsel eller andre lignende forsømmelser er strengt forbudt på samtlige av Actics treningsanlegg.

Justering av Medlemskontrakt- og vilkår

Actic forbeholder seg retten til å justere Medlemskontrakten eller disse generelle vilkårene. Ved justeringer som er til ulempe for medlemmet, kan medlemmet si opp medlemskapet med virkning fra endringens ikrafttredelse, dersom oppsigelsen foretas senest 30 dager etter mottak av informasjon fra Actic. Actic påtar seg skriftlig å informere medlemmene om slike justeringer av Medlemskontrakt og generelle vilkår senest 60 dager før justeringen trer i kraft.

Lovvalg og tvisteløsning

Generelle vilkår og Medlemskontrakt skal tolkes i henhold til norsk lov. Tvist mellom Actic og et medlem på bakgrunn av disse generelle vilkårene eller Medlemskontrakten, skal avgjøres av en svensk domstol. Actic og medlemmet skal imidlertid først forsøke å komme til enighet. Et medlem kan også prøve en tvist for Forbrukertvistutvalget.

Kontakt

Actic kan kommunisere med meg via e-post, sms, appen og telefon, så lenge jeg er medlem i Actic og i en periode på 18 måneder etter avsluttet medlemskap. Jeg kan når som helst kreve at Actic avslutter denne kommunikasjonen.

Pris og prisjustering

Medlemmet skal betale den prisen som fremgår i medlemskontrakten for medlemskapet. Under bindingstiden er prisen beskyttet mot all slags prisstigning. Dersom Actic ønsker å justere prisen etter at bindingstiden er utløpt, skal Actic informere medlemmet om prisstigningen senest 60 dager før prisstigningen trer i kraft, og også om medlemmets rett til å si opp medlemskapet med virkning fra dagen da prisstigningen trer i kraft. Medlemmet vil informeres skriftlig enten via e-post eller post i henhold til opplysningene som er registrert i Actics medlemsregister. Dersom medlemmer ønsker å si opp medlemskapet på grunn av prisstigningen, skal medlemmet senest 30 dager etter at vedkommende mottok informasjonen fra Actic, si opp medlemskapet til Actic i henhold til det som er bestemt i disse vilkårene. Actic Norge AS kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Eventuelle andre prisøkninger meddeles senest 60 dager i forkant for løpende AvtaleGiromedlemmer etter den obligatoriske 12 måneders periodens utløp.

Administrasjonsavgift

Ved løpende betaling av medlemskap via Avtalegiro påregnes det en administrasjonsavgift på 99 kr per år. Avgiften debiteres første gang når medlemskapet har vart i 12 måneder, og debiteres deretter den første måneden per hver påbegynte tolvmånedersperiode som medlemskapet varer, dvs. måned 13, måned 25 osv. i løpet av avtaletiden. Avgiften tilbakebetales ikke i tilfeller hvor medlemskapet opphører før tolvmånedersperioden betalingen gjelder, har utløpt.

Medlemskort

Medlemskortet er et verdipapir, og tap av dette skal meldes til Actic. Nytt medlemskort utstedes da mot en avgift på 100 kroner.

Trekk med Avtalegiro

Trekk fra kontoen via Avtalegiro skjer den 26. hver måned, og medlemmet forplikter seg til å sørge for at det finnes tilstrekkelig med midler på kontoen som er angitt. Dersom det mangler midler på kontoen, sender CrediCare på vegne av Actic en betalingspåminnelse til medlemmet. Ved betalingspåminnelse påregnes en lovregulert påminnelsesavgift. Varsling anses som gjort inntil videre gjennom disse vilkårene.

Oppsigelse av medlemskap

Medlemmet anbefales å utføre oppsigelsen av medlemskapet ved et av Actics treningsanlegg. Det er ikke anledning til å si opp medlemskapet per telefon. Dersom medlemmet ikke har mulighet til å møte opp personlig på et Actic-anlegg, kan medlemmet si opp medlemskapet skriftlig per e-post til kundeservice@actic.no. Oppsigelse av medlemskap skal bekreftes skriftlig av Actic med informasjon om bl.a. dato for medlemskapets opphør, siste betalingsdag og siste treningsdag. Medlemmet kan først si opp løpende avtalegirobetalinger etter at bindingstiden har løpt ut. Oppsigelsestiden er en måned pluss resterende dager i oppsigelsesmåneden. Avtalegiro-betalere har rett til å avslutte betalinger via Avtalegiro og vil da belastes de resterende månedene under bindingstiden via månedlige betalingsvarsler med en ekstra avgift. Actic forbeholder seg retten til å ved å angi grunn umiddelbart si opp medlemskapet til opphør. Grunner som berettiger slik umiddelbar oppsigelse er bl.a. at medlemmet låner bort medlemskortet sitt til uvedkommende, opptrer i strid med vilkårene om «Doping og andre grove forsømmelser» eller utestenges på grunn av uteblitt betaling eller om medlemmet vesentlig bryter mot vilkår om «Trivsel, hygiene og generell atferd» eller på annet sett vesentlig bryter mot medlemskontrakten eller generelle vilkår. Melding om slik umiddelbar oppsigelse og årsaken til oppsigelsen skal leveres til medlemmet skriftlig, og medlemmet skal få en mulighet til innen 10 dager fra meldingen er mottatt vedta retting, med mindre annet uttrykkelig er angitt i disse generelle vilkårene. Ved umiddelbar oppsigelse der retting kan vedtas, tilbakebetales ubenyttet medlemsavgift dersom den er betalt. Dersom medlemmet ulovlig låner bort medlemskortet sitt til uvedkommende eller bryter mot vilkårene om «Doping og andre grove forsømmelser», har ikke medlemmet rett til å vedta retting.

Uteblitt betaling

Ved uteblitt betaling av tre månedsavgifter er medlemmet og Actic enige om at samtlige gjenværende månedsavgifter for hele bindingstiden har forfalt til omgående betaling. Manglende dekning ved forsøk på avtalegirotrekk anses som uteblitt betaling. Actic har ved tre uteblitte månedsbetalinger rett til å sende medlemmet et innbetalingsvarsel for samtlige gjenstående månedsavgifter som medlemmet skylder å betale.

Informasjon om bankkontonummer

Dersom betaleren ønsker å bytte kontoen gireringer gjøres fra, skal han/hun henvende seg  til den kontoførende banken som skal håndtere dette. Kontonummer er en sak mellom kontoinnehaver og bank.

Utestenging ved uteblitt betaling

Dersom betaling ikke skjer i henhold til medlemskontrakten og de generelle vilkårene, utestenges medlemmet fra trening til det er foretatt full betaling.

Aldersgrense ved betaling via Avtalegiro

Aldersgrensen for tegning av avtalegiromedlemskap hos Actic er 18 år. For medlemmer som ikke er fylt 18 år må en forelder eller foresatt tegne medlemskontrakten og betalingsansvaret for vedkommendes regning.

Frysing av medlemskap

Medlemmet har rett til å fryse medlemskapet sitt ved skade, sykdom og graviditet samt ved arbeid, studier eller avtjening av verneplikt på annet sted mot oppvisning av bevis som styrker årsaken til frysingen. Slik frysing av medlemskap kan skje i minst 1 måned og maks. 12 måneder om gangen. Actic har rett til å kreve en avgift på 250 kr for hver påbegynte frysningsperiode. Frysing kan kun skje med hele måneder og fremover i tid. Under frysningsperioden kan ikke medlemmet ta del av Actics tilbud. Medlemskontrakten forlenges med den tiden Actic godkjenner frysing for, og ingen månedsavgift debiteres under frysningsperioden.

Personopplysninger

Behandling av personopplysninger skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernslovgivning, deriblant Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av den 27. april 2016 om vern for fysiske personer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike personopplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF (GDPR). Som registrert har medlemmet alltid mulighet til innsyn i behandlingen som skjer av vedkommendes personopplysninger. Et medlem har blant annet også rett til å få eventuelle feilaktige opplysninger korrigert. For ytterligere informasjon om medlemmets rettigheter og behandling av personopplysninger, henviser vi til gjeldende personvernerklæring som finnes på www.actic.no og på Actic sine treningsanlegg.

Angrerett

Du har alltid 14 dagers angrerett når du tegner medlemskap på Actic.no eller via telefon. Dersom du angrer kjøpet ditt, ber vi deg kontakte vår medlemsservice per e-post kundeservice@actic.no innen angrefristen går ut. På Forbrukerrådets nettsider finner du mer informasjon om angrerett og en kobling til nedlasting av angrerettsskjema. Tilbakebetaling av betalt medlemsavgift gjøres til deg så snart som mulig etter at du har meddelt oss at du vil angre kjøpet.  

Avtale om avtalegiro

Generelt

Avtalegiro er en betalingstjeneste som innebærer at betalinger utføres fra betalerens konto på initiativ fra betalingsmottakeren. For at betaleren skal kunne betale via Avtalegiro, skal betaleren gi sitt samtykke til betalingsmottakeren om at vedkommende får initiere betalinger fra betalerens konto. Dessuten skal betalerens betalingstjenesteleverandør (f.eks. bank eller betalingsinstitusjon) godkjenne at kontoen kan benyttes for Avtalegiro, og betalingsmottakeren skal godkjenne betaleren som bruker av Avtalegiro. Betalerens betalingstjenesteleverandør er ikke forpliktet til å prøve gyldigheten av eller meddele betaleren på forhånd om begjærte uttak. Uttak belastes betalerens konto i henhold til de reglene som gjelder hos betalerens betalingstjenesteleverandør. Betaleren får melding om uttak fra sin betalingstjenesteleverandør. Samtykket kan på betalerens forespørsel flyttes til en annen konto hos betalingstjenesteleverandøren eller til en konto hos en annen betalingstjenesteleverandør.

Definisjon av virkedag

Med virkedag menes alle dager unntatt lørdag, søndag, 17. mai, 1. juledag, 1. nyttårsdag eller annen offentlig høytidsdag.

Informasjon om betaling

Betaleren vil meddeles av betalingsmottakeren om beløp, forfallsdato og betalingsmåte senest åtte virkedager før forfallsdato. Dette kan meddeles før hver enkelt forfallsdato eller én gang for flere fremtidige forfallsdatoer. Dersom det meldes om flere fremtidige forfallsdatoer, skal meldingen leveres senest åtte virkedager før den første forfallsdatoen. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller hvor betaleren har godkjent uttaket i sammenheng med kjøp eller bestilling av vare eller tjeneste. I slike tilfeller får betaleren melding fra betalingsmottakeren om beløp, forfallsdato og betalingsmåte i forbindelse med kjøpet og/eller bestillingen. Ved å undertegne dette samtykket, samtykker betaleren i at betalinger som omfattes av betalingsmottakerens melding i henhold til dette punktet gjennomføres.

Det må være dekning på kontoen

Betaleren skal sørge for at det finnes dekning på kontoen senest kl. 00.01 på forfallsdato. Dersom betaleren ikke har dekning på kontoen på forfallsdato, kan det innebære at betalinger ikke utføres. Dersom det mangler dekning for betaling på forfallsdato, kan betalingsmottaker gjøre ytterligere uttaksforsøk i løpet av de kommende virkedagene. Betaleren kan på oppfordring få informasjon fra betalingsmottaker om antallet uttaksforsøk.  

Stoppe betaling (tilbakekalling av betalingsordre)

Betaleren kan stoppe en betaling ved å kontakte enten betalingsmottaker senest to virkedager før forfallsdato, eller sin betalingstjenesteleverandør senest virkedagen før forfallsdato på det tidspunktet som angis av betalingstjenesteleverandøren. Dersom betaleren stopper en betaling i henhold til det ovenstående, innebærer det at den aktuelle betalingen stoppes ved et enkelttilfelle. Dersom betaleren vil at samtlige fremtidige betalinger som initieres av betalingsmottakeren skal stoppes, må betaleren tilbakekalle samtykket.

Samtykkets gyldighetstid, tilbakekalling

Samtykket gjelder inntil videre. Betaleren har rett til når som helst å tilbakekalle samtykket ved å kontakte betalingsmottakeren eller sin betalingstjenesteleverandør. For å stoppe ikke enda gjennomførste betalinger, skal meldingen om tilbakekalling av samtykket være betalingsmottakeren i hende senest fem virkedager før forfallsdato, eventuelt være betalerens betalingstjenesteleverandør i hende senest virkedagen før forfallsdato ved tidspunktet som angis av betalingstjenesteleverandøren.

Betalingsmottakerens og betalerens betalingstjenesteleverandørs rett til å avslutte tilknytningen til Avtalegiro

Betalingsmottakeren har rett til å avslutte betalerens tilknytning til Avtalegiro tretti dager etter at betalingsmottakeren har meldt fra til betaleren om dette. Betalingsmottakeren har imidlertid rett til umiddelbart å avslutte betalerens tilknytning til Avtalegiro dersom betaleren ved gjentatte tilfeller ikke har hatt tilstrekkelig med penger på konto på forfallsdato, eller om kontoen som samtykket gjelder, avsluttes, eller om betalingsmottakeren bedømmer at betaleren av andre årsaker ikke bør delta i  Avtalegiro. Betalerens betalingstjenesteleverandør har rett til å avslutte betalerens tilknytning til Avtalegiro i samsvar med de vilkår som gjelder mellom betalerens betalingstjenesteleverandør og betaleren.
Treningssenter Kjøp medlemskap
Handlevogn
Prøvetren
Kunde-
service
Kundeservice