Medlemsvilkår

Sist oppdatert og gjeldende fra den 1.12.2021

 

MEDLEMSKAP

Medlemskap i Actic gir et medlem rett til å bruke tjenester de Actic tilbyr både fysisk og digitalt. Medlemskapet i Actic er personlig og kan ikke overføres til en annen person. Medlemskapet kan ikke avsluttes før avtaleperioden er over, og løper dermed i henhold til avtalt periode. Avtaleperioden er den avtalte perioden som medlemskontrakter og generelle vilkår og betingelser skal gjelde – minst beregnet fra avtalt startdato til slutten av bindingstiden eller avtaleperioden. Actic påtar seg intet ansvar for skade og/eller tap på eiendom som tilhører eller tilskrives et medlem eller som et medlem er ansvarlig for. Actic er imidlertid ansvarlig for slike skader og/eller tap på eiendom som tilhører eller tilskrives et medlem, eller som et medlem er ansvarlig for, dersom det skyldes Actic’s uaktsomhet. Medlemmet er ansvarlig for å sikre at han/hun er i egnet fysisk form for å dra nytte av trening og behandling.

Trening, øvelser, dietter, dietter, kostvaner og andre lignende aktiviteter, skjer på medlemmets egen risiko. Actic eller partnere av Actic er ikke ansvarlige for eventuelle skader, ulykker, sykdom, død eller andre konsekvenser som kan utledes fra medlemmets bruk av tjenestene som tilbys av Actic både i Actics lokaler, utendørs eller digitalt. Medlemmet er ansvarlig for å kontrollere alle råd, forespørsler og instruksjoner i samråd med lege eller annen ekspert før hen følger eller implementerer dem. Medlemmet er også ansvarlig for å sikre at hen har kunnskap, teknikk, utstyr, fysisk evne og andre forutsetninger som kreves for å utføre øvelser, treningsøkter eller andre instruksjoner. Medlemmet er også forpliktet til å holde Actic skadesløst fra ethvert krav fra tredjeparter mot Actic som følge av medlemmets bruk av tjenestene som tilbys av Actic.

Minstealder for medlemskap i Actic er 15 år. Et medlem under 18 år må ha foresattes godkjenning, og foresatt skal stå som ansvarlig betaler av medlemskapet. Medlemmet er ansvarlig for å informere Actic ved endring av navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Ved innvilgelse av medlemskap må medlemsavgifter betales. Medlemmer som har valgt å betale via avtalegiro vil bli belastet i forbindelse med den første månedlige avgiften.

 • Innbetaling av treningsavgift skal skje til avtalt Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet har ikke tilgang til å trene når betalingsratene ikke er a’ jour.
 • Alle skal følge personalets anvisninger for
 • Misbruk av medlemskort, som for eksempel utlån av medlemskort eller bruk av sperret kort vil føre til
 • Ved vesentlige brudd på medlemsbetingelsene som å ikke følge instruktørens/badepersonalets anvisninger, eller å være til sjenanse ovenfor andre medlemmer eller instruktører, vil medlemmet bli utestengt etter gitt Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli tilbakebetalt.
 • Medlemmet går god for at hun/han er i tilstrekkelig fysisk form for å kunne delta og til gode- gjøre seg trening og øvrige
 • Medlemmet skal bruke rent treningstøy og tørre, rene innesko. Det oppfordres også til å være moderat mtp bruken av sterke dufter av hensyn til andre på senteret.
 • Medlemmet skal ved ankomst til treningssenteret/svømmehallen foreta adgangskontroll ved innlesning av
 • Actic Norge AS fraskriver seg herved alt ansvar for skade og/eller tap som rammer medlemmet eller som medlemmet svarer Likeså eiendom tilhørende medlemmet som medlemmet svarer for.
 • Medlemmet er selv ansvarlig dersom medlemskortet mistes eller skades slik at det blir teknisk ødelagt. Ved henvendelse til treningssenteret utstedes et nytt medlemskort mot et
 • Midlertidig stopp av medlemskontrakten, herunder omtalt som «frysing» av medlems- kontrakten
 • Medlemskapet kan ikke avsluttes i bindingstiden, såfremt det ikke er uforutsette forhold som tilsier at det er særskilt tyngende årsaker (se Særskilte forhold).
 • All trening, anvendelse av treningsutstyr og bruk av øvrige fasiliteter, skjer på egen risiko og på eget ansvar, med mindre treningssenteret har opptrådt
 • Åpningstider fremgår på våre nettsider http://www.actic.no. Actic Norge AS/svømmehallen har rett til å endre åpningstider/timeplan eller holde stengt i henhold til sesong, på offentlige fridager, helligdager og ved uforutsette
 • Dette gir ikke betalingsreduksjon, eller forlengelse av
 • Badeavgift kan kreves ved enkelte bad.
 • Medlemmet har kun adgang til sitt lokale treningssenter, med mindre hen har region-, eller MAX-kort. Actic Norge AS tar forbehold om endring av vilkårene i denne kontrakten, dersom endrede forhold hos våre avtaleparter, eller andre forhold, vil gjøre det urimelig tyngende å gjøre gjeldende vilkårene i sin nåværende Medlemmet skal varsles skriftlig om endringer.
 • Det er inngått en avtale mellom Actic og medlemmet om medlemskap med bindingstid på opptil 12 måneder. Ved avtalens inngåelse forfaller avtalens totale verdi til Actic tilbyr medlemmet rentefri månedlig avbetaling av treningsavgiften med forfall den 26. hver måned. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Dersom medlemmet utviser vesentlig mislighold av betalingsplikten vil Actic kunne kreve at resterende verdi av kravet skal innbetales og restfaktura med betalingsfrist på minimum 10 dager vil sendes medlemmet. Med vesentlig betalingsmislighold menes manglende betaling av minimum 3 sammenhengende avdrag.
 • Medlemmer med dagskort har kun tilgang til senteret fra senteret åpner, til klokken 15.00, mandag-fredag.
 • Kontantmedlemskap 12 måneder kan oppgraderes, men ikke nedgraderes. Oppgradering innebærer å kjøpe tilleggsprodukter, og trer i kraft omgående.
 • Avtalegiromedlemskap kan opp- og nedgraderes. Oppgradering trer i kraft omgående, nedgradering skjer fra den 1. påfølgende måned. Medlemskap med binding kan ikke opp- eller nedgraderes til et medlemskap uten binding, i bindingstiden.
 • Gruppetrening er ikke inkludert i alle medlemskap.

RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Rutine for sperring av medlemskort ved manglende betaling:

Inkassovarsel sendes fra Actic Norge AS sitt inkassobyrå ca. 14 dager etter opprinnelig trekkdato, dersom AvtaleGirotrekket/fakturainnbetaling uteblir. Medlemskortet sperres for bruk inntil skyldig treningsavgift er betalt. Det vil trekkes fra konto inntil oppsigelse foreligger, og bindingstiden på opptil 12 mnd, kan ikke fravikes (uten ved særskilte forhold).

FRYS (midlertidig stopp) AV MEDLEMSKAP

Medlemmer kan fryse sitt medlemskapet i minimum 1 måned og maksimum 12 måneder, mot en engangs fryseavgift til enhver gjeldende sats. Medlemskap kan fryses fra den 1. påfølgende måned – altså ikke midt i en måned. Eventuell bindingstid forskyves tilsvarende fryseperioden. Under fryseperioden vil ikke medlemsavgift debiteres, og medlemskortet sperres for adgang til Actics treningsfasiliteter.

SÆRSKILTE FORHOLD

Avslutning av medlemskapet innen bindingstiden på opptil 12 mnd. skal være skriftlig og må dokumenteres. Medlemskapet kan, ved særskilt tyngende årsaker som tilsier at det er urimelig å fullføre avtaleperioden, dvs. dersom medlemmet av dokumenterte grunner ikke kan trene hos Actic Norge AS, sies opp eller fryses før bindingstiden er over. Oppsigelse av medlemskapet i denne sammenheng MÅ dokumenteres. Dokumentasjonen kan ikke tilbake- dateres og kan ikke være eldre enn 6 mnd.

REFUSJON AV MEDLEMSAVGIFT

Kontant-, og AvtaleGirokontrakt kan avsluttes før bindingstiden er over, dersom det er uforutsette forhold som tilsier at det er urimelig tyngende å benytte seg av medlemskapet. AvtaleGirokontrakten kan stoppes dersom medlemmet av dokumenterte grunner ikke kan trene på Actic, eller benytte svømmeanlegget. Kontantavtaler kan få forholdsmessig tilbakebetaling ved innrømmelse av ovennevnte.

BRUK AV DOPINGMIDLER

Som medlem på Actic bekrefter du at du ikke bruker dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. Actic vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne gjennomføre dopingkontroll ved begrunnet mistanke. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning, innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven §24a, og slik bruk kan bli politianmeldt.

PERSONOPPLYSNINGER

Behandling av personopplysninger skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernslovgivning, deriblant Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av den 27. april 2016 om vern for fysiske personer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike personopplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF (GDPR). Medlemmet har alltid mulighet til innsyn i behandlingen av vedkommendes personopplysninger. For ytterligere informasjon om medlemmets rettigheter og behandling av personopplysninger, henviser vi til gjeldende personvernerklæring som finnes på www.actic.no og på Actics treningssenter.

KONTAKT

Actic kan kommunisere med meg via e-post, sms, appen og telefon, så lenge jeg er medlem i Actic og i en periode på 18 måneder etter avsluttet medlemskap. Jeg kan når som helst kreve at Actic avslutter denne kommunikasjonen.

VALG AV LOV-OG TVISTELØSNING

Generelle vilkår og betingelser og medlemskontrakter skal tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist mellom Actic og et medlem som oppstår fra disse generelle vilkårene eller medlemskontraktene skal avgjøres av en norsk domstol. Actic og medlemmet skal imidlertid først og fremst prøve å komme til enighet. Et medlem kan også få en tvist hørt av forliksrådet.

TAPTE DATA OG AVBRUDD

Actic er ikke ansvarlig for, eller erstatter et medlem for tapte data under noen omstendigheter. Actics ansvar overfor medlemmet er begrenset til skade forårsaket av uaktsomhet fra Actic sin side. Forutsatt at Actic ikke har handlet med hensikt, er Actic heller ikke ansvarlig for (a) tap, skade eller annen konsekvens som kan påvirke et medlem på grunn av forsinkede, ødelagte eller forvrengte data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data eller lignende hendelser, eller (b) konsekvenser som kan påvirke et medlem hvis en annen person eller medlem – bevisst eller ubevisst – får tilgang til noens dataressurser og forstyrrer eller utsetter informasjonsoverføring. Medlem er også pålagt å holde Actic skadesløst ved ethvert krav som et annet medlem eller en tredjepart kan gjøre mot Actic som følge av medlemmets bruk av tjenestene som tilbys av Actic.

RETT TIL DATA

Actic har rett til alt innhold i tjenestene, og medlemmet forplikter seg til ikke å bruke materialet annet enn til personlig bruk innenfor rammen av den tiltenkte bruken av tjenesten. Enhver formidling, kopiering eller deling av innholdet i tjenesten er forbudt og kan føre til erstatningskrav mot medlemmet for økonomiske tap og andre kostnader som oppstår som følge av dette. Innholdet nevnt i dette avsnittet inkluderer, men er ikke begrenset til, kildekode, intellektuell eiendom, instruksjoner, øktoppsett, video, bilder, grafikk, logoer, tekster og programvarestrukturer.  Medlemmet skal også holde Actic skadesløst for krav som stilles mot Actic av tredjepart som konsekvens av at medlemmet har brutt forbudet omtalt i dette avsnittet.

ØVRIG INNHOLD I TJENESTEN

Actic tar ikke ansvar for det som er skrevet i fora, blogger og andre steder av andre medlemmer. Medlemmer er selv ansvarlige for ikke å lagre eller publisere innhold i tjenesten som er i strid med lov, forskrifter, opphavsrett eller på annen måte ikke er gratis og fritt å publisere eller bruke. Medlemmer forplikter seg til å holde Actic skadesløs fra ethvert krav som oppstår som følge av medlemmets publisering eller bruk av slikt materiale.

BETINGELSER FOR AVTALEGIRO MELLOM ACTIC NORGE AS OG BETALER

 • Jeg forplikter meg til at likvide midler finnes tilgjengelig den 26. – 31. i hver måned på den bankgirokonto som jeg har oppgitt.
 • Ved skifte av bank/bankkonto og adresseendring plikter jeg å melde fra skriftlig til Actic Norge AS.
 • Ved manglende betaling, er jeg forpliktet til å betale treningsavgiften på tilsendt inkassovarsel.
 • Ved utsendelse av inkassovarsel er jeg inneforstått med at det påløper gebyr og renter.
 • Medlemskapet løper videre etter bindingstiden, inntil oppsigelse finner sted etter gjeldende regler som fremgår under neste punkt.
 • Oppsigelse av medlemskap gjøres skriftlig via e-post, brev eller ved personlig oppmøte ved treningssenteret. Det er 1 måneds oppsigelsestid på medlemskapet, det vil si at oppsigelse må finne sted før den 1. i måneden man ønsker å stoppe medlemskapet. Medlemskapet vil tidligst bli avsluttet etter fullført bindingstid. Ingen ekstra kostnader tilkommer ved oppsigelse.

Jeg erklærer meg herved som medlem/betaler i Actic Norge AS etter at jeg har lest medlemsbetingelsene ovenfor, og har valgt å betale via AvtaleGiro.

Jeg godkjenner vilkårene for medlemskap til AvtaleGiro, og aksepterer de regler

Actic Norge AS kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Eventuelle andre prisøkninger kan gjøres

først etter bindingstidens utløp og meddeles senest 60 dager i forkant for løpende AvtaleGirokontrakter.

 • Inntil Actic Norge AS har mottatt fullmakt om AvtaleGiro, vil terminbetalingen skje på manuell faktura. Det påløper da et fakturagebyr i tillegg til terminbeløpet.
 • AvtaleGiro opprettes, etter innlogging, på: «Mine sider» på http://www.actic.no
 • Det er 14 dagers angrerett ved kjøp av nytt medlemskap. Angrerett gjelder ikke ved opp- eller nedgradering av medlemskap.

 

AvtaleGiro – AVTALE MELLOM KUNDE OG BANK

Kort beskrivelse av AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste hvor kunden (betaler) gir sin bank (betalers bank) i oppdrag å betale regninger ved å belaste kundens konto for overføring til en betalingsmottakers konto (et fast betalingsoppdrag).

Bare betalingskrav (regninger) fra betalingsmottakere som betaler har bekreftet til banken (fast betalingsoppdrag) omfattes av tjenesten. Det vises til punkt 2 nedenfor.

De betalingsmottakere som betaler har opprettet faste betalingsoppdrag for, vil sende betalingskravet til banken. Det vises til punkt 3.

Senest syv dager før regningen skal betales vil det bli sendt varsel til betaler med informasjon om hvilke regninger som skal betales og hva regningen gjelder. Det vises til punkt 4.

Betaler kan inntil dagen før betaling skal skje, stanse betalingen. Det vises til punkt 5.

Nærmere om hvordan betalers regninger blir betalt og til hvilket tidspunkt, fremgår av punkt 6.

Faste betalingsoppdrag

For hver betalingsmottaker som skal omfattes av AvtaleGiro, skal betaler opprette et fast betalingsoppdrag til banken. For samme betalingsmottaker kan det opprettes flere faste betalingsoppdrag dersom betaler ønsker det

og betalings-oppdragene er av forskjellig art. Banken skal gi betaler informasjon om hvilke betalingsmottakere som er tilsluttet tjenesten.

I et fast betalingsoppdrag skal det bl.a. være mulig å angi betalingsmottakers navn, adresse og kontonummer, samt betalingsoppdragets varighet og beløpsgrense pr. betalingskrav.

Faste betalingsoppdrag kan opprettes samt tilbakekalles, sperres og endres av betaler ved personlig fremmøte i banken eller på annen måte etter nærmere anvisning. Et tilbakekall, en sperring eller en endring skal være gjennomført fra og med påfølgende virkedag etter at beskjed fra betaler er mottatt i banken. Banken kan ikke endre et fast betalingsoppdrag

uten samtykke fra betaler, med unntak av betalingsmottakers kontonummer.

Etter opprettelsen av et fast betalingsoppdrag vil betaler motta forhåndsvarsel som nevnt i punkt 4, før kontoen skal belastes.

Banken skal periodisk sende betaler informasjon om opprettede faste betalingsoppdrag og eventuelle tilbakekallinger, sperringer eller endringer.

Innlevering av betalingskrav

Betaler samtykker i at opplysninger om faste betalingsoppdrag kan gis til betalingsmottaker. Opplysningene vil gjøre det mulig for betalingsmottakere å fremsette betalingskrav mot betaler gjennom AvtaleGiro tjenesten.

Forhåndsvarsel til betaler

Det vil bli sendt varsel om forestående betalinger senest syv dager før belastning av konto skal finne sted (se punkt 6). Varselet skal være skriftlig og minst inneholde opplysninger om betalingsmottaker, beløpets størrelse, hva regningene gjelder og tidspunktet for belastning av betalers konto (betalingsdag).

Betaler skal på grunnlag av tilsendt varsel kontrollere at opplysningene er korrekte. Betaler må ta kontakt med banken så snart som mulig for å rette opp eventuelle uoverensstemmelser.

I tillegg til et slikt forhåndsvarsel vil betaler få informasjon om betalingskrav ved henvendelse til banken.

Stansing av enkeltstående betalinger

Dersom betaler ikke ønsker at banken skal gjennomføre en enkeltstående betaling som fremgår av tilsendt varsel, kan betaler til og med dagen før angitt betalingsdag stoppe betalingen.

Nærmere informasjon om betalers fremgangsmåte ved stansing skal gis av banken.

Nærmere om gjennomføringen av betalingen

Innenfor rammen av det faste betalingsoppdraget, vil banken gjennomføre en betaling ved å belaste betalers konto på angitt betalingsdag. Selv om det i et fast betalingsoppdrag er angitt betalingskravets art, vil banken ikke kontrollere hva betalingen gjelder. Betalingsmottakers konto vil bli god- skrevet på betalingsdag eller første virkedag etter.

Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet ligger utenfor fastsatte rammer i det faste betalingsoppdraget. Det samme gjelder dersom betaler har stoppet betalingen, betalers kontoforhold i banken er opphørt/ sperret eller banken av annen saklig grunn ikke kan gjennomføre betalingen.

Banken vil normalt kontrollere om det er dekning på betalers konto for det beløp som skal belastes. Dersom det ikke er dekning på kontoen på

betalingsdag kan banken i inntil fire påfølgende virkedager utføre dekningskontroll. Ved betalingskrav med samme betalingsdag, har banken intet ansvar for i hvilken rekkefølge betalingene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalinger som ikke blir gjennomført. Betaler er ansvarlig for eventuelle overtrekk på kontoen. Ved overtrekk har banken rett til å belaste betaler med overtrekksrente.

Hvis betaling ikke gjennomføres av årsaker som nevnt ovenfor, vil

betaler bli meddelt dette av banken og få tilbud om alternativ betalingsmåte. Informasjon om alternativ betalingsmåte gis av banken. Banken vil også informere betaler dersom betalings-mottaker annullerer betalingskravet.

Konsekvenser for betaler når betalingen ikke blir gjennomført

Dersom en betaling stanses eller andre forhold som nevnt under punkt 6 medfører at kontoen ikke belastes på angitt betalingsdag vil betalings- mottaker kunne kreve forsinkelsesrente, gebyrer av betaler. Banken er ikke ansvarlig for lovbestemte forsinkelsesrente, som skyldes forhold på betalers side.

Bankens ansvar ved forsinket betalingsoverføring

Banken er ansvarlig for direkte tap (krav om forsinkelsesrente, inkasso- gebyrer o.l.) som betaler er påført som følge av forsinket betalings- overføring jfr. punkt 7 over. Dette gjelder likevel ikke dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor bankens kontroll som banken ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgende av.

For indirekte tap som betaler har lidt (for eksempel tap av kontrakt) er banken ansvarlig dersom tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra bankens side. Bankens ansvar etter reglene ovenfor dekker også feil som er begått av bankens medhjelpere.

Urettmessig belastning av konto.

Belastes betalers konto i strid med denne avtalen og opprettede faste betalingsoppdrag, skal banken uten ugrunnet opphold rette feilen og godskrive kontoen med rett beløp og eventuelt rentetap.

Har betaler forsettlig eller grovt uaktsomt medvirket til at kontoen urettmessig er belastet, kan bankens ansvar lempes eller bortfalle helt.

Priser

Priser for etablering og bruk av AvtaleGiro fremgår av bankens prisliste og/eller kontoutskrift. Prisene kan endres av banken to uker etter at skriftlig varsel er sendt betaler. Betaler samtykker i at banken belaster kontoen for de fastsatte priser.

Henvendelser fra betaler

Henvendelser fra betaler vedrørende inngåelse og bruk av AvtaleGiro

og opprettede faste betalingsoppdrag skal rettes til banken. Dette gjelder også feil ved gjennomføring av enkeltstående betalinger.

Forhold som vedrører selve betalingskravet (dvs. det underliggende betalings- og rettsforholdet mellom betaler og betalingsmottaker) skal betaler ta direkte opp med betalingsmottaker.

Endring av avtalevilkårene

Banken kan endre vilkårene i avtalen med fire ukers skriftlig varsel. Dersom slikt varsel ikke er sendt, kan endringer til ugunst for betaler ikke påberopes av banken. Betaler kan ved vilkårsendringer si opp avtalen i henhold til punkt 13.

Banken skal i avtaleperioden innhente uttrykkelig aksept fra betaler ved endringer i avtalevilkårene som medfører vesentlig økt risiko for betaler.

Opphør av avtalen

Betaler kan med en dags forhåndsvarsel si opp avtalen med banken.

Banken kan si opp avtalen med fire ukers skriftlig varsel til betaler. Oppsigelse fra bankens side er betinget av at det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal oppgis.

Ved opphør av betalers kontoforhold i banken vil denne avtale og opp- rettede faste betalingsoppdrag opphøre samtidig.

Hver av partene kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra den annen parts side. Banken skal oppgi hevingsgrunnen.

Tvisteløsning – Bankklagenemda

Dersom det oppstår tvist mellom betaler og banken om avtaleforholdet kan betaler bringe saken inn for Bankklagenemnda til uttalelse. Banken skal i den forbindelse gi betaler nærmere informasjon om Bankklagenemnda.

 

BETINGELSER FOR PERSONLIG TRENING

AVTALE TID FOR TRENING

Tidspunkt for trening avtales direkte med ens PT. Det anbefales at det avtales tidspunkter for trening 6 uker frem i tid. Ved ankomst til treningssenteret hentes PT-billett i resepsjonen for å melde ankomst til timen.

LENGDE/HYPPIGHET PÅ AVTALTE ØKTER

Lengde/hyppighet på treningsøktene avtales med ens PT. En PT-time har en lengde på enten 25 eller 55 minutter. Lengden på treningsøktene avhenger av hvilket produkt som er kjøpt.

GYLDIGHET

Løpende abonnement på PT-klipp har 6 måneders gyldighet fra datoen de opprettes.

BETALING/OPPSIGELSE

Ovennevnte beløp belastes månedlig via AvtaleGiro i minimum de antall måneder som er spesifisert ovenfor. For øvrig gjelder alle punkter

under «BETINGELSER FOR AVTALEGIRO MELLOM ACTIC NORGE AS OG

BETALER» som står i «MEDLEMSKONTRAKT» Medlemskapet er løpende og fortsetter inntil oppsigelse finner sted etter gjeldende regler.

AVBESTILLING/FLYTTING AV AVTALT TIME

Avbestilling/flytting av avtalt time må skje senest 24 timer før avtalt tidspunkt, også ved sykdom. Dette gjøres direkte med ens PT. Fo sent avbestilt time belastes kunden i sin helhet. Dersom en PT må avbestille avtalt time, gis timen medlemmet til gode.

FOR SENT OPPMØTE

Dersom medlemmet ankommer for sent til avtalt tid, forlenges ikke timen tilsvarende.  Eks: hvis trening er avtalt fra 18.00-18.55 og medlemmet kommer 18.30, er timen likevel ferdig 18.55. Dersom PT’en kommer mer enn 5 minutter for sent er timen kostnadsfri for medlemmet.

HELSETILSTAND

Bruker av Actic Norge AS sine produkter og tjenester står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved aktivitet i forbindelse med kosthold og trening.

SPESIELLE FORHOLD

Dersom en PT slutter eller har fravær over lengre tid vil medlemmet få tilbud om en annen PT.

REFUSJON

Ubenyttede timer refunderes ikke.

FRYSING AV ABONNEMENT

PT-abonnement kan fryses 1 hel kalendermåned pr. år grunnet ferie. PT på delbetaling kan ikke fryses. For øvrig gjelder våre ordinære regler for frys, se avsnitt «RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER».

ENDRING AV ANTALL PERSONER KNYTTET TIL AVTALEN

Dersom antallet personer knyttet til avtalen endres, vil det kunne få konsekvenser for avtalen. Dersom endringen er av den grad at antallet personer motsvarer en annen produktgruppe, vil gjeldende abonnement heves for gjenværende deltakere. Disse vil da ha mulighet til å inngå en ny avtale med samme betingelser, men med ny pris. Dette gjelder dersom en gruppe reduseres slik at det kun gjenstår to personer eller mindre.

SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg samtykker til at ACTIC Norge AS får beholde opplysninger om min helsetilstand, treningserfaring og målsettinger innenfor rammen for avtalen om Personlig Trening. Behandling av opplysninger om helsetilstand, treningserfaring og målsettinger skjer fra oss i den hensikt å ivareta og ta hånd om din personlige trening slik at den blir tilpasset best mulig dine individuelle behov og forutsetninger slik at man forhindrer eventuelle risiko for skader. Samtykket er frivillig og kan når som helst oppheves.

 

Treningssenter Bli medlem
Handlevogn
Kunde-
service
Kundeservice