Medlemsbetingelser

Generelt

Disse generelle vilkårene utgjør et tillegg til avtalen om medlemskap som er inngått mellom ACTIC Norge AS (”Actic”) og medlemmet (”Medlemskontrakten”). Disse generelle vilkårene skal der det er aktuelt også gjelde for annet engasjement hos Actic, inkludert prøvetrening på et av Actics anlegg. Ved prøvetrening anses du for å være medlem, men kun under prøvetreningsperioden.

Medlemskapet

Medlemskap i Actic gir et medlem rett til å bruke tjenester de Actic tilbyr både fysisk og digitalt. Medlemskapet i Actic er personlig og kan ikke overføres av medlemmet til en annen person. Medlemskapet kan ikke avsluttes før avtaleperioden er over, og går dermed i henhold til avtalt periode. Avtaleperioden er den avtalte perioden som medlemskontrakter og generelle vilkår og betingelser skal gjelde – minst beregnet fra avtalt startdato til slutten av bindingstiden eller avtaleperioden. Actic påtar seg intet ansvar for skade og/eller tap på eiendom som tilhører eller tilskrives et medlem eller som et medlem er ansvarlig for. Actic er imidlertid ansvarlig for slike skader og/eller tap på eiendom som tilhører eller tilskrives et medlem, eller som et medlem er ansvarlig for, dersom det skyldes Actics uaktsomhet. Medlemmet er ansvarlig for å sikre at han/hun er i egnet fysisk form for å dra nytte av trening og behandling.
Trening, øvelser, dietter, dietter, kostvaner og andre lignende aktiviteter, skjer på medlemmets egen risiko. Actic eller partnere av Actic er ikke ansvarlige for eventuelle skader, ulykker, sykdom, død eller andre konsekvenser som kan utledes fra medlemmets bruk av tjenestene som tilbys av Actic både i Actics lokaler, utendørs eller digitalt. Medlemmet er ansvarlig for å kontrollere alle råd, forespørsler og instruksjoner i samråd med lege eller annen ekspert før hen følger eller implementerer dem. Medlemmet er også ansvarlig for å sikre at hen har kunnskap, teknikk, utstyr, fysisk evne og andre forutsetninger som kreves for å utføre øvelser, treningsøkter eller andre instruksjoner. Medlemmet er også forpliktet til å holde Actic skadeløst fra ethvert krav fra tredjeparter mot Actic som følge av medlemmets bruk av tjenestene som tilbys av Actic.
Minstealder for medlemskap i Actic er 15 år. Et medlem under 18 år må ha foresatts godkjenning. Medlemmet er ansvarlig for å informere Actic ved endring av adresse (inkludert endring av e-postadresse). Ved innvilgelse av medlemskap må medlemsavgifter betales. Medlemmer som har valgt å betale via avtalegiro vil bli belastet i forbindelse med den første månedlige avgiften.

 • Medlemskapet er personlig, og kan ikke overdras.
 • Det gis ikke trening til gode eller fritak for betaling i forbindelse med ferie.
 • Innbetaling av treningsavgift skal skje til avtalt Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er a’ jour.
 • Hver og en skal følge instruktørens anvisninger for treningen.
 • Misbruk av medlemskort, som utlån av medlemskort eller bruk av sperret kort vil føre til utestengelse.
 • Ved vesentlige brudd på medlemsbetingelsene som å ikke følge instruktørens/badepersonalets anvisninger, eller å være til sjenanse ovenfor andre medlemmer eller instruktører, vil medlemmet bli utestengt eller gitt varsel.  Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli tilbakebetalt.
 • Medlemmet går god for at hun/han er i tilstrekkelig fysisk form for å kunne delta og tilgode- gjøre seg trening og øvrige fasiliteter.
 • Medlemmet skal ved ankomst til treningssenteret/svømmehallen foreta adgangskontroll ved innlesning av medlemskort.
 • Actic Norge AS fraskriver seg herved alt ansvar for skade og/eller tap som rammer medlemmet eller som medlemmet svarer Likeså eiendom tilhørende medlemmet som medlemmet svarer for.
 • Medlemmet er selv ansvarlig dersom medlemskortet mistes eller skades slik at det blir teknisk ødelagt. Ved henvendelse til treningssenteret utstedes et nytt medlemskort mot et gebyr.
 • Midlertidig stopp av medlemskontrakten, herunder omtalt som «frysing» av medlems- kontrakten, er kun tillatt ved uforutsette forhold med særskilt tyngende årsaker
 • (se Rettigheter og forpliktelser).
 • Medlemskapet kan ikke avsluttes i bindingstiden, såfremt det ikke er uforutsette forhold som tilsier at det er særskilt tyngende årsaker (se Særskilte forhold).
 • All trening, anvendelse av treningsutstyr og bruk av øvrige fasiliteter, skjer på egen risiko og på eget ansvar, med mindre treningssenteret har opptrådt uaktsomt.
 • Åpningstider fremgår på våre nettsider http://www.actic.no. Actic Norge AS/svømmehallen har rett til å endre åpningstider/timeplan eller holde stengt i henhold til sesong, på offentlige fridager, helligdager og ved uforutsette hendelser.
 • Dette gir ikke betalingsreduksjon, eller forlengelse av kontantmedlemskap.
 • Medlemmet har kun adgang til sitt lokale  treningssenter.Actic Norge AS tar forbehold om endring av vilkårene i denne kontrakten. Dersom forholdene hos en av avtalepartene (Actic, medlemmet eller tredjepart) endres slik at avtalen ikke kan opprettholdes slik den står i dag, tar Actic forbehold om endringer i avtalen. Medlemmet skal varsles skriftlig om endringer.
 • Det er inngått en avtale mellom Actic og medlemmet om medlemskap med bindingstid på opptil 24 måneder. Ved avtalens inngåelse forfaller avtalens totale verdi til betaling.  Actic tilbyr medlemmet rentefri månedlig avbetaling av treningsavgiften med forfall den 26. hver måned. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Dersom medlemmet utviser vesentlig mislighold av betalingsplikten vil Actic kunne kreve at resterende verdi av kravet skal innbetales og restfaktura med betalingsfrist på minimum 10 dager vil sendes medlemmet. Med vesentlig betalingsmislighold menes manglende betaling av minimum 3 sammenhengende avdrag.

Tilgjengelighet

Sesongmessige endringer av åpningstider / tiden det holdes åpent gir ikke rett til forlengelse av den gjeldende medlemskontrakten.
Bading kan kun skje under badets åpningstider. Åpningstider framgår av oppslag på anlegget.

Trivsel, hygiene og generell atferd

Bruk eller salg av preparater som er forbudt i henhold til Antidoping Norge sin dopingliste, eller lignende prestasjonsøkende midler er strengt forbudt på samtlige av Actics treningsanlegg. Actic forbeholder seg rett til å arrangere uanmeldt dopingkontroll.
Andre grove forsømmelser deriblant bl.a. trusler, voldelig oppførsel eller andre lignende forsømmelser er strengt forbudt på samtlige av Actics treningsanlegg.

Justering av Medlemskontrakt- og vilkår

Actic forbeholder seg retten til å justere Medlemskontrakten eller disse generelle vilkårene. Ved justeringer som er til ulempe for medlemmet, kan medlemmet si opp medlemskapet med virkning fra endringens ikrafttredelse, dersom oppsigelsen foretas senest 30 dager etter mottak av informasjon fra Actic. Actic påtar seg skriftlig å informere medlemmene om slike justeringer av Medlemskontrakt og generelle vilkår senest 60 dager før justeringen trer i kraft.

Lovvalg og tvisteløsning

Generelle vilkår og Medlemskontrakt skal tolkes i henhold til norsk lov. Tvist mellom Actic og et medlem på bakgrunn av disse generelle vilkårene eller Medlemskontrakten, skal avgjøres av en svensk domstol. Actic og medlemmet skal imidlertid først forsøke å komme til enighet. Et medlem kan også prøve en tvist for Forbrukertvistutvalget.

Kontakt

Actic kan kommunisere med meg via e-post, sms, appen og telefon, så lenge jeg er medlem i Actic og i en periode på 18 måneder etter avsluttet medlemskap. Jeg kan når som helst kreve at Actic avslutter denne kommunikasjonen.

Pris og prisjustering

Medlemmet skal betale den prisen som fremgår i medlemskontrakten for medlemskapet. Under bindingstiden er prisen beskyttet mot all slags prisstigning. Dersom Actic ønsker å justere prisen etter at bindingstiden er utløpt, skal Actic informere medlemmet om prisstigningen senest 60 dager før prisstigningen trer i kraft, og også om medlemmets rett til å si opp
medlemskapet med virkning fra dagen da prisstigningen trer i kraft. Medlemmet vil informeres skriftlig enten via e-post eller post i henhold til opplysningene som er registrert i Actics medlemsregister. Dersom medlemmer ønsker å si opp medlemskapet på grunn av prisstigningen, skal medlemmet senest 30 dager etter at vedkommende mottok informasjonen fra Actic, si opp medlemskapet til Actic i henhold til det som er bestemt i disse vilkårene.
Actic Norge AS kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Eventuelle andre prisøkninger meddeles senest 60 dager i forkant for løpende AvtaleGiromedlemmer etter den obligatoriske 12 måneders periodens utløp.

Administrasjonsavgift

Ved løpende betaling av medlemskap via Avtalegiro påregnes det en administrasjonsavgift på 99 kr per år. Avgiften debiteres første gang når medlemskapet har vart i 12 måneder, og debiteres deretter den første måneden per hver påbegynte tolvmånedersperiode som medlemskapet varer, dvs. måned 13, måned 25 osv. i løpet av avtaletiden. Avgiften tilbakebetales ikke i tilfeller hvor medlemskapet opphører før tolvmånedersperioden betalingen gjelder, har utløpt.

Medlemskort

Medlemskortet er et verdipapir, og tap av dette skal meldes til Actic. Nytt medlemskort utstedes da mot en avgift på 100 kroner.

Trekk med Avtalegiro

Trekk fra kontoen via Avtalegiro skjer den 26. hver måned, og medlemmet forplikter seg til å sørge for at det finnes tilstrekkelig med midler på kontoen som er angitt. Dersom det mangler midler på kontoen, sender CrediCare på vegne av Actic en betalingspåminnelse til medlemmet. Ved betalingspåminnelse påregnes en lovregulert påminnelsesavgift. Varsling anses som gjort inntil videre gjennom disse vilkårene.

Oppsigelse av medlemskap

Oppsigelse av medlemskapet gjøres skriftlig via e-post, brev eller ved personlig oppmøte ved treningssenteret. Det er ikke anledning til å si opp medlemskapet per telefon. Oppsigelse per e-post sendes til kundeservice@actic.no. Oppsigelse av medlemskap skal bekreftes skriftlig av Actic med informasjon om bl.a. dato for medlemskapets opphør, siste betalingsdag og siste treningsdag. Medlemmet kan først si opp løpende avtalegirobetalinger etter at bindingstiden har løpt ut. Det er 1 kalendermåned oppsigelse på medlemskapet, det vil si at oppsigelsen må finne sted før den 1. i måneden man ønsker å stoppe medlemskapet. Medlemskapet vil tidligst bli avsluttet etter fullført bindingstid. Ingen ekstra kostnad tilkommer ved oppsigelse.
Avtalegiro-betalere har rett til å avslutte betalinger via Avtalegiro og vil da belastes de resterende månedene under bindingstiden via månedlige betalingsvarsler med en ekstra avgift. Actic forbeholder seg retten til å ved å angi grunn umiddelbart si opp medlemskapet til opphør. Grunner som berettiger slik umiddelbar oppsigelse er bl.a. at medlemmet låner bort medlemskortet sitt til uvedkommende, opptrer i strid med vilkårene om «Doping og andre grove forsømmelser» eller utestenges på grunn av uteblitt betaling eller om medlemmet vesentlig bryter mot vilkår om «Trivsel, hygiene og generell atferd» eller på annet sett vesentlig bryter mot medlemskontrakten eller generelle vilkår. Melding om slik umiddelbar oppsigelse og årsaken til oppsigelsen skal leveres til medlemmet skriftlig, og medlemmet skal få en mulighet til innen 10 dager fra meldingen er mottatt vedta retting, med mindre annet uttrykkelig er angitt i disse generelle vilkårene. Ved umiddelbar oppsigelse der retting kan vedtas, tilbakebetales ubenyttet medlemsavgift dersom den er betalt. Dersom medlemmet ulovlig låner bort medlemskortet sitt til uvedkommende eller bryter mot vilkårene om «Doping og andre grove forsømmelser», har ikke medlemmet rett til å vedta retting.

Uteblitt betaling

Ved uteblitt betaling av tre månedsavgifter er medlemmet og Actic enige om at samtlige gjenværende månedsavgifter for hele bindingstiden har forfalt til omgående betaling. Manglende dekning ved forsøk på avtalegirotrekk anses som uteblitt betaling. Actic har ved tre uteblitte månedsbetalinger rett til å sende medlemmet et innbetalingsvarsel for samtlige gjenstående månedsavgifter som medlemmet skylder å betale.

Informasjon om bankkontonummer

Dersom betaleren ønsker å bytte kontoen gireringer gjøres fra, skal han/hun henvende seg  til den kontoførende banken som skal håndtere dette. Kontonummer er en sak mellom kontoinnehaver og bank.
Dersom du bytter bank må gammel avtalegiro stoppes og ny opprettes via www.actic.no.  Skal du endre kontonummer for trekket, gjøres dette via din egen nettbank.
 

Utestenging ved uteblitt betaling

Dersom betaling ikke skjer i henhold til medlemskontrakten og de generelle vilkårene, utestenges medlemmet fra trening til det er foretatt full betaling.

Aldersgrense ved betaling via Avtalegiro

Aldersgrensen for tegning av avtalegiromedlemskap hos Actic er 18 år. For medlemmer som ikke er fylt 18 år må en forelder eller foresatt tegne medlemskontrakten og betalingsansvaret for vedkommendes regning.

Frys av medlemskap

Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet i minimum 1 måned og maksimum 11 måneder. Actic innvilger frys av medlemskap under følgende forhold som kan dokumenteres:

 • Sykdom som gjør at man ikke kan trene/svømme.
 • Svangerskap/barsel.
 • Militærtjeneste.
 • Utstasjonering i forbindelse med arbeid/utdanning.
Dersom disse forholdene ikke kan dokumenteres kan det søkes om frys av medlemskapet mot en avgift som per dags dato er pålydene Kr. 250,- for hver påbegynte frysperiode.
Frysing kan kun skje med hele måneder og fremover i tid. Under frysningsperioden kan ikke medlemmet ta del av Actics tilbud. Medlemskontrakten forlenges tilsvarende frysperioden.
Vær oppmerksom på at frysperioden må ha en stoppdato, og at medlemskapet åpnes automatisk etter denne.  Medlemskap kan ikke fryses på ubestemt tid.

Personopplysninger

Behandling av personopplysninger skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernslovgivning, deriblant Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av den 27. april 2016 om vern for fysiske personer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike personopplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF (GDPR). Som registrert har medlemmet alltid mulighet til innsyn i behandlingen som skjer av vedkommendes personopplysninger. Et medlem har blant annet også rett til å få eventuelle feilaktige opplysninger korrigert. For ytterligere informasjon om medlemmets rettigheter og behandling av personopplysninger, henviser vi til gjeldende personvernerklæring som finnes på www.actic.no og på Actic sine treningsanlegg.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du tegner medlemskap på Actic.no, via telefon eller utenfor vanlig utsalgssted, som for eksempel stand.
Dersom du angrer kjøpet ditt, ber vi deg kontakte vår medlemsservice per e-post kundeservice@actic.no innen angrefristen går ut. På Forbrukerrådets nettsider finner du mer informasjon om angrerett og en kobling til nedlasting av angrerettsskjema. Tilbakebetaling av betalt medlemsavgift gjøres til deg så snart som mulig etter at du har meddelt oss at du vil angre kjøpet.

Generelt

Avtale om avtalegiro

Avtalegiro er en betalingstjeneste som innebærer at betalinger utføres fra betalerens konto på initiativ fra betalingsmottakeren. For at betaleren skal kunne betale via Avtalegiro, skal betaleren gi sitt samtykke til betalingsmottakeren om at vedkommende får initiere betalinger fra betalerens konto. Dessuten skal betalerens betalingstjenesteleverandør (f.eks. bank eller betalingsinstitusjon) godkjenne at kontoen kan benyttes for Avtalegiro, og betalingsmottakeren skal godkjenne betaleren som bruker av Avtalegiro.
Betalerens betalingstjenesteleverandør er ikke forpliktet til å prøve gyldigheten av eller meddele betaleren på forhånd om begjærte uttak. Uttak belastes betalerens konto i henhold til de reglene som gjelder hos betalerens betalingstjenesteleverandør. Betaleren får melding om uttak fra sin betalingstjenesteleverandør. Samtykket kan på betalerens forespørsel flyttes til en annen konto hos betalingstjenesteleverandøren eller til en konto hos en annen betalingstjenesteleverandør.

Definisjon av virkedag

Med virkedag menes alle dager unntatt lørdag, søndag, 17. mai, 1. juledag, 1. nyttårsdag eller annen offentlig høytidsdag.
 

Informasjon om betaling

Betaleren vil meddeles av betalingsmottakeren om beløp, forfallsdato og betalingsmåte senest åtte virkedager før forfallsdato. Dette kan meddeles før hver enkelt forfallsdato eller én gang for flere fremtidige forfallsdatoer. Dersom det meldes om flere fremtidige forfallsdatoer, skal meldingen leveres senest åtte virkedager før den første forfallsdatoen. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller hvor betaleren har godkjent uttaket i sammenheng med kjøp eller bestilling av vare eller tjeneste. I slike tilfeller får betaleren melding fra betalingsmottakeren om beløp, forfallsdato og betalingsmåte i forbindelse med kjøpet og/eller bestillingen. Ved å undertegne dette samtykket, samtykker betaleren i at betalinger som omfattes av betalingsmottakerens melding i henhold til dette punktet gjennomføres.
 

Det må være dekning på kontoen

Betaleren skal sørge for at det finnes dekning på kontoen senest kl. 00.01 på forfallsdato. Dersom betaleren ikke har dekning på kontoen på forfallsdato, kan det innebære at betalinger ikke utføres. Dersom det mangler dekning for betaling på forfallsdato, kan betalingsmottaker gjøre ytterligere uttaksforsøk i løpet av de kommende virkedagene. Betaleren kan på oppfordring få informasjon fra betalingsmottaker om antallet uttaksforsøk.

Stoppe betaling (tilbakekalling av betalingsordre)

Betaleren kan stoppe en betaling ved å kontakte enten betalingsmottaker senest to virkedager før forfallsdato, eller sin betalingstjenesteleverandør senest virkedagen før forfallsdato på det tidspunktet som angis av betalingstjenesteleverandøren.
Dersom betaleren stopper en betaling i henhold til det ovenstående, innebærer det at den aktuelle betalingen stoppes ved et enkelttilfelle. Dersom betaleren vil at samtlige fremtidige betalinger som initieres av betalingsmottakeren skal stoppes, må betaleren tilbakekalle samtykket.

Samtykkets gyldighetstid, tilbakekalling

Samtykket gjelder inntil videre. Betaleren har rett til når som helst å tilbakekalle samtykket ved å kontakte betalingsmottakeren eller sin betalingstjenesteleverandør. For å stoppe ikke enda gjennomførste betalinger, skal meldingen om tilbakekalling av samtykket være betalingsmottakeren i hende senest fem virkedager før forfallsdato, eventuelt være betalerens betalingstjenesteleverandør i hende senest virkedagen før forfallsdato ved tidspunktet som angis av betalingstjenesteleverandøren.

Betalingsmottakerens og betalerens betalingstjenesteleverandørs rett til å avslutte tilknytningen til Avtalegiro

Betalingsmottakeren har rett til å avslutte betalerens tilknytning til Avtalegiro tretti dager etter at betalingsmottakeren har meldt fra til betaleren om dette. Betalingsmottakeren har imidlertid rett til umiddelbart å avslutte betalerens tilknytning til Avtalegiro dersom betaleren ved gjentatte tilfeller ikke har hatt tilstrekkelig med penger på konto på forfallsdato, eller om kontoen som samtykket gjelder, avsluttes, eller om betalingsmottakeren bedømmer at betaleren av andre årsaker ikke bør delta i  Avtalegiro.
Betalerens betalingstjenesteleverandør har rett til å avslutte betalerens tilknytning til Avtalegiro i samsvar med de vilkår som gjelder mellom betalerens betalingstjenesteleverandør og betaleren.

Treningssenter Bli medlem
Handlevogn
Kunde-
service
Kundeservice