Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

• Medlemskapet er personlig, og kan ikke overdras.
• Det gis ikke trening til gode eller fritak for betaling i forbindelse med ferie.
• Innbetaling av treningsavgift skal skje til avtalt tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er a’ jour.
• Hver og en skal følge instruktørens anvisninger for treningen.
• Misbruk av medlemskort, som utlån av medlemskort eller bruk av sperret kort vil føre til utestengelse.
• Ved vesentlige brudd på medlemsbetingelsene som å ikke følge instruktørens/badepersonalets anvisninger, eller å være til sjenanse ovenfor andre medlemmer eller instruktører, vil medlemmet bli utestengt etter gitt varsel. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli tilbakebetalt.
• Medlemmet går god for at hun/han er i tilstrekkelig fysisk form for å kunne delta og tilgodegjøre seg trening og øvrige fasiliteter.
• Medlemmet skal ved ankomst til treningssenteret/svømmehallen foreta adgangskontroll ved innlesning av medlemskort.
• Actic Norge AS fraskriver seg herved alt ansvar for skade og/eller tap som rammer medlemmet eller som medlemmet svarer for. Likeså eiendom tilhørende medlemmet som medlemmet svarer for.
• Medlemmet er selv ansvarlig dersom medlemskortet mistes eller skades slik at det blir teknisk ødelagt. Ved henvendelse til treningssenteret utstedes et nytt medlemskort mot et gebyr.
• Midlertidig stopp av medlemskontrakten, herunder omtalt som «frysing» av medlemskontrakten, er kun tillatt ved uforutsette forhold med særskilt tyngende årsaker (se Rettigheter og forpliktelser).
• Medlemskapet kan ikke avsluttes i bindingstiden, såfremt det ikke er uforutsette forhold som tilsier at det er særskilt tyngende årsaker (se særskilte forhold).
• All trening, anvendelse av treningsutstyr og bruk av øvrige fasiliteter, skjer på egen risiko og på eget ansvar, med mindre treningssenteret har opptrådt uaktsomt.
• Åpningstider fremgår på våre nettsider www.actic.no. Actic Norge AS/svømmehallen har rett til å endre åpningstider eller holde stengt i henhold til sesong, på offentlige fridager, helligdager og ved uforutsette hendelser. Dette gir ikke betalingsreduksjon, eller forlengelse av kontantmedlemskap.
• Dersom medlemmet ønsker å benytte en svømmehall ved et annet treningssenter enn primærsenteret, kan det kreves badeavgift. Actic Norge AS tar forbehold om endring av vilkår i denne kontrakten, dersom endrede forhold hos våre avtaleparter eller andre forhold, vil gjøre det urimelig tyngende å gjennomføre vilkårene i sin nåværende form. Medlemmet skal varsles skriftlig om endringer.
• Det er inngått en avtale mellom Actic og medlemmet om medlemskap med bindingstid på opptil 24 måneder. Ved avtalens inngåelse forfaller avtalens totale verdi til betaling. Actic tilbyr medlemmet rentefri månedlig avbetaling av treningsavgiften med forfall den 26. hver måned. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Dersom medlemmet utviser vesentlig mislighold av betalingsplikten vil Actic kunne kreve at resterende verdi av kravet skal innbetales og restfaktura med betalingsfrist på minimum 10 dager vil sendes medlemmet. Med vesentlig betalingsmislighold menes manglende betaling av minimum 3 sammenhengende avdrag.
• Ved vesentlig mislighold av betalingsplikten vil medlemskapet automatisk bli avsluttet eller stoppet til den dagen bindingstiden opphører.

 

Rettigheter og forpliktelser

Rutine for sperring av medlemskort ved manglende betaling
Inkassovarsel sendes fra Actic Norge AS sitt inkassobyrå ca. 14 dager etter opprinnelig trekkdato, dersom AvtaleGirotrekket/fakturainnbetaling uteblir. Medlemskortet sperres for bruk inntil skyldig treningsavgift er betalt. Det vil trekkes fra konto inntil oppsigelse foreligger, og bindingstiden på opptil 24 mnd, kan ikke fravikes (uten ved særskilte forhold).

Særskilte forhold
Oppsigelse av medlemskapet innen bindingstiden på opptil 24 mnd. skal være skriftlig og må dokumenteres. Medlemskapet kan, ved særskilt tyngende årsaker som tilsier at det er urimelig å fullføre avtaleperioden, dvs. dersom medlemmet av dokumenterte grunner ikke kan trene hos Actic Norge AS, sies opp eller fryses før bindingstiden er over. Oppsigelse av medlemskapet i denne sammenheng MÅ dokumenteres. Dokumentasjonen kan ikke tilbakedateres og kan ikke være eldre enn 6 mnd.

Refusjon av medlemsavgift
Kontant- og AvtaleGirokontrakt kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom det er uforutsette forhold som tilsier at det er urimelig tyngende å benytte seg av medlemskapet. AvtaleGirokontrakten kan stoppes dersom medlemmet av dokumenterte grunner ikke kan trene på Actic eller benytte svømmeanlegget. Kontantavtaler kan få forholdsmessig tilbakebetaling ved innrømmelse av ovennevnte.

Bruk av dopingmidler
Som medlem på Actic bekrefter du at du ikke bruker dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. Actic vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne gjennomføre dopingkontroll ved begrunnet mistanke. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning, innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven §24a, og slik bruk kan bli politianmeldt.

Frys (midlertidig stopp) av medlemskap
Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet i minimum 1 måned og maksimum 11 måneder. Actic innvilger frys av medlemskap under følgende forhold:
• Sykdom som gjør at man ikke kan trene/svømme.
• Svangerskap/barsel.
• Militærtjeneste.
• Utstasjonering i forbindelse med arbeid/utdanning.
Samtlige forhold må dokumenteres med gyldig dokumentasjon.

Du kan søke om å fryse medlemskapet ditt her. Du kan også søke om å fryse medlemskapet ditt på senteret. Husk å ta med gyldig dokumentasjon. Du vil få skriftlig svar på din søknad innen 10 virkedager.

Søknaden må leveres i forkant av fryseperioden. Fryseperioden kan tidligst starte fra den 1. i måneden etter at man søker. De antall måneder som bevilges med frys, forskyver bindingstiden automatisk. Medlemmet vil motta en skriftlig tilbakemelding på søknaden. Ved godkjennelse av søknaden vil Actic Norge AS kreve et administrasjonsgebyr ihht. gjeldende satser. Under fryseperioden vil ikke medlemsavgift debiteres og medlemskortet vil sperres for adgang til Actics treningsfasiliteter.

Betingelser for AvtaleGiro mellom Actic Norge AS og betaler

• Jeg forplikter meg til at likvide midler finns tilgjengelig den 26. – 31. i hver måned på den bankgirokonto som jeg har oppgitt.
• Ved skifte av bank/bankkonto og adresseendring plikter jeg å melde fra skriftlig til Actic Norge AS.
• Ved manglende betaling, er jeg forpliktet til å betale treningsavgiften på tilsendt inkassovarsel.
• Ved utsendelse av inkassovarsel er jeg inneforstått med at det påløper gebyr og renter.
• Medlemskapet løper videre etter bindingstiden, inntil oppsigelse finner sted etter gjeldende regler som fremgår under neste punkt.
• Oppsigelse av medlemskap gjøres skriftlig via e-post, brev eller ved personlig oppmøte ved treningssenteret. Oppsigelsen må skje før den 1. i den måneden medlemmet ønsker siste trekk. Det vil si at siste trekk vil gå i måneden etter utmeldingsmåneden. Medlemskapet vil tidligst bli avsluttet etter fullført bindingstid. Ingen ekstra kostnader tilkommer ved oppsigelse.
• Actic Norge AS kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Eventuelle andre prisøkninger kan gjøres først etter bindingstidens utløp og meddeles senest 60 dager i forkant for løpende AvtaleGirokontrakter.
• For å opprette AvtaleGiro, logg deg inn på: “Mine sider” på https://www.actic.no/bookinger/opplysninger/

Administrasjonsavgift
Ved løpende betaling av medlemskap med AvtaleGiro tilkommer det en administrasjonsavgift på kr. 99,- NOK per år. Avgiften for det første året er inkludert i innmeldingsavgiften. Avgiften for de påfølgende årene debiteres den første måneden i hver påbegynte 12 måneders periode, dvs. ved 13 måneder, 25 måneder osv. Dette vil gjelde under hele kontraktsperioden. Avgiften er ikke refunderbar.